PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Szociális Szolgáltató Központ (6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.)


intézményvezetői (magasabb vezető) álláshelyének betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartalma:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony ( magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe nevezhető)

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre 5 év-ig szól, 2016. február 1. napjától 2021. január 31. napjáig

Munkavégzés helye: Bács-Kiskun Megye, Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.

Az intézmény tevékenységi körei székhelyén és 13 telephelyén:
•    étkeztetés,
•    házi segítségnyújtás,
•    idősek otthona,
•    időskorúak gondozóháza,
•    idősek nappali ellátása,
•    fogyatékosok nappali ellátása,
•    fogyatékos személyek otthona,
•    szociális foglalkoztatás,
•    támogató szolgáltatás,
•    családsegítés,
•    gyermekjóléti szolgáltatás,
•    családok átmeneti otthona,
•    hajléktalan személyek átmeneti szállása.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény alapító okiratában, szmsz-ében foglalt feladatok ellátásának szervezése, az intézmény törvényes működésének biztosítása, a szakmai munka irányítása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok rendelkezése az irányadók.

Pályázati feltételek:

•    az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti felsőfokú szakirányú szakképzettség, és/vagy a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletében előírt felsőfokú szakirányú képesítés,
•    legalább 5 év - felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő -, a gyermekvédelem, illetve a szociális ellátás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
•    büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság
•    vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•    egyetemi végzettség
•    vezetői gyakorlat,
•    pénzügyi vagy gazdálkodási ismeretek,
•    felhasználói szintű számítógépes ismeret
•    idegen nyelvek ismerete.
•    szociális szakvizsga
•    civil szervezetekkel való kapcsolat
•    egyházi szervezetekkel való kapcsolat
•    pályázati projektek megtervezésében és lebonyolításában szerzett tapasztalat
•    intézményi átszervezések megtervezésében és végrehajtásában szerzett tapasztalat
•    B kategóriás jogosítvány


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•    a pályázó szakmai önéletrajzát,
•    az álláshely betöltéséhez szükséges képesítések meglétét igazoló okiratok másolatát, azzal, hogy legalább a pályázat benyújtásával egyidejűleg a végzettséget tanúsító okiratok eredeti példányait köteles bemutatni a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Titkárságán
•    30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
•    az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
•    az eddigi munkaviszonyokról, szakmai gyakorlatról szóló igazolásokat,
•    a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, valamint arról, hogy hozzájárul-e a pályázatot elbíráló üléseken a nyílt ülésen való tárgyalásához,
•    pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
•    a pályázó nyilatkozatát, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. február 1-től tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2016. január 13.

A pályázat benyújtásának módja és helye:
A pályázatot zárt borítékban, (összefűzve), postán vagy személyesen, 1 példányban papíron, és 1 példányban elektronikusan „Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázat” megjelöléssel kell benyújtani a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás elnökéhez (Fülöp Róbert, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.)

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje:
2016. január 31.

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőjétől Kristóf Andreától 77/523-104-es telefonszámon.

  2015:12:15

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.)


a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet

a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ (6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.)

intézményvezetői (magasabb vezető)álláshelyének betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartalma: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre 5 év-ig szól, 2016. január 1. napjától. 2020. december 31. napjáig

Munkavégzés helye: Bács-Kiskun Megye, Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.

Az intézmény tevékenységi körei székhelyén és 13 telephelyén:
•    étkeztetés,
•    házi segítségnyújtás,
•    idősek otthona,
•    időskorúak gondozóháza,
•    idősek nappali ellátása,
•    fogyatékosok nappali ellátása,
•    fogyatékos személyek otthona,
•    szociális foglalkoztatás,
•    támogató szolgáltatás,
•    családsegítés,
•    gyermekjóléti szolgáltatás,
•    családok átmeneti otthona,
•    hajléktalan személyek átmeneti szállása.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézményalapító okiratában foglalt feladatok ellátásának szervezése, az intézmény törvényes működésének biztosítása, a szakmai munka irányítása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói jogok gyakorlása.

Pályázati feltételek:
•    az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti felsőfokú szakirányú szakképzettség, és/vagy a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletében előírt felsőfokú szakirányú képesítés,
•    legalább 5 év - felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő -, a gyermekvédelem, illetve a szociális ellátás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
•    büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság
•    vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•    egyetemi végzettség
•    vezetői gyakorlat,
•    pénzügyi vagy gazdálkodási ismeretek,
•    felhasználói szintű számítógépes ismeret
•    idegen nyelvek ismerete.
•    szociális szakvizsga
•    civil szervezetekkel való kapcsolat
•    egyházi szervezetekkel való kapcsolat
•    pályázati projektek megtervezésében és lebonyolításában szerzett tapasztalat
•    intézményi átszervezések megtervezésében és végrehajtásában szerzett tapasztalat

A pályázatnak tartalmaznia kell:
•    a pályázó szakmai önéletrajzát,
•    az álláshely betöltéséhez szükséges képesítések meglétét igazoló okiratok másolatát, azzal, hogy legalább a pályázat benyújtásával egyidejűleg a végzettséget tanúsító okiratok eredeti példányait köteles bemutatni a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Titkárságán
•    30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
•    az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
•    az eddigi munkaviszonyokról, szakmai gyakorlatról szóló igazolásokat,
•    a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, valamint arról, hogy hozzájárul-e a pályázatot elbíráló üléseken a nyílt ülésen való tárgyalásához,
•    pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
•    a pályázó nyilatkozatát, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. január 1.-től tölthető be.

Illetmény: Kjt. és a kapcsolódó rendeletek szerint.

A pályázat benyújtásának határideje:
2015. november 04.

A pályázat benyújtásának módja és helye:
A pályázatot zárt borítékban, (összefűzve), postán vagy személyesen, 3 példányban papíron, és egy példányban elektronikusan „Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázat” megjelöléssel kell benyújtani a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás elnökéhez (Fülöp Róbert, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.)

A pályázat elbírálásának határideje:
2015. december 31.

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőjétől Kristóf Andreától 77/523-104-es telefonszámon.

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A véleményező bizottság ajánlását követően a Halasi Többcélú Kistérségi Társulási Tanács dönt.


 

  2015:10:01

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény  45.§ (1) bekezdés alapján
pályázatot hirdet

 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal

 Jegyző

munkakör betöltésére.A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkozás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun Megye, Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdése és egyéb jogszabályokban a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal, Kirendeltségek (Pirtó, Harkakötöny)

Az irányítása alá tartozó személyek száma:

86 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései alapján.

Pályázati feltételek:
-    magyar állampolgárság
-    cselekvőképesség
-    büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány)
-    igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés
-    legalább 2 év közigazgatási gyakorlat
-    jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján mentesítéssel rendelkezik

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- helyi önkormányzatnál szerzett jegyzői/aljegyzői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
- 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti, fényképpel ellátott önéletrajz
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról
- nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez
- szakmai gyakorlat igazolása
- pályázó nyilatkozata, hogy összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015.12.01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2015. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fülöp Róbert polgármester nyújt, a 06/77-523-101-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.). A borítékon fel kell tüntetni a pályázat S/1051/2015 azonosító számot:  valamint a munkakör megnevezését: jegyző
Vagy
- Személyesen: Fülöp Róbert polgármester, Bács-Kiskun Megye Kiskunhalas, Hősök tere 1.

A pályázat elbírálásnak módja rendje:
A Polgármester a formai feltételeknek nem megfelelő pályázatokat érvénytelennek nyilvánítja. A pályázati eljárásban hiánypótlásnak nincs helye. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A kiválasztásról és a kinevezésről a polgármester dönt. A polgármester fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje:

2015. november 10.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
Halasi Tükör: 2015. szeptember 30.
www.kiskunhalas.hu
www.kozigallas.gov.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunhalas.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálásának időpontja: 2015. október 02.

Kiskunhalas, 2015. szeptember 28.


                                                                                                                     Fülöp Róbert sk.

 

  2015:09:30

 M E G H Í V Ó


a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás ülésére 2015. Szeptember 28-án 11,00 órától.


 

Az ülés helye: Balotaszállási Közös Önkormányzati  Hivatal (Balotaszállás  Ady E. u. 26.)

Tervezett napirendek:

1.    A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (II.23.) HTKT határozat módosítása
2.    Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázat kiírása
3.    Kiskunhalas, Ván Benjámin u. 11. szám alatti telephelyen működő Családok Átmeneti Otthonának működésével kapcsolatos intézkedési terv
4.    2015. évi támogatási szerződés a fogyatékos személyek otthona szakosított ellátás biztosításáról /későbbi időpontban/
5.    Egyebek

Meghívottak:

- Szavazati joggal rendelkező tagok (9 fő)
- Tanácskozási joggal rendelkezők
- Napirendi pontok előadói, érintettjei
- Kristóf Andrea, Kiskunhalas Város aljegyzője


Kiskunhalas, 2015. szeptember 23.

Fülöp Róbert  
elnök

  2015:09:24

M E G H Í V Ó
 
a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás rendkívüliülésére 2015. július 28-án 14.00 órától.
 
 
Az ülés helye: Kiskunhalasi Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.)
 
 
Tervezett napirendek:
 
1.       A fogyatékos személyek otthona feladat ellátásának átadása a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak (későbbi időpontban)
2.       HTKT Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi elszámolása (későbbi időpontban)
3.       Egyebek
 
Meghívottak:
-      Szavazati joggal rendelkező tagok (9 fő)
-      Tanácskozási joggal rendelkezők
-      Napirendi pontok előadói, érintettjei
-      Kristóf Andrea, Kiskunhalas Város aljegyzője
 
 

  2015:07:24
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]