Halasi Többcélú Kistérségi Társulás

Fejlesztési Tanács

 

A kistérségben a területfejlesztési feladatok összehangolását, a kistérségi területfejlesztési koncepció elfogadását, közös területfejlesztési programok kialakítását, valamint a Tf. tv-ben foglalt egyéb feladatok ellátását a kistérségi fejlesztési tanács feladatkörében eljáró Halasi Többcélú Kistérségi Társulás látja el. (1996.évi  XXI Tv. 10/G (1) bek.


Területfejlesztéssel összefüggő feladatok:

1. vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait

2. kidolgozza, elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, ill. területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását.

3. a kistérségi területfejlesztési program figyelembe vételével előzetesen véleményt nyilvánít a meghirdetett központi regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is szerepel,

4. megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei és a regionális területfejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására,

5. pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében; elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések együttműködését erősítő felhasználását;

6. közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében;

7. koordinálja a kistérségben a területfejlesztésben érdekelt szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel;

8. a kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és társadalmi szervezetek fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit;

9. folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi megbízottakkal, a kistérségben működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében;

10. véleményt nyilvánít megyei és a regionális fejlesztési koncepciókról, programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseket illetően,

11. forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez, a fejlesztési programok megvalósításához,

12. képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben,

13. pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez,

16. megállapítja költségvetését, gondoskodik végrehajtásáról, figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések együttműködését erősítő felhasználását,

17. véleményt nyilvánít a kistérségi megbízott feladatainak ellátásával  kapcsolatosan,

18. szakmai munkaszervezetet működtet,

19. a jogszabály szerinti források felett rendelkezik.

 

  


Fejlesztési Tanács Szervezete, működése:

Az elnök képviseli a Fejlesztési Tanácsot, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes.

A Fejlesztési Tanácsban a tagönkormányzatokat a települési polgármesterek képviselik, A Kistérségi Fejlesztési Tanácsban minden szavazati joggal rendelkező tag egy szavazattal rendelkezik. A Fejlesztési Tanács szükség szerint, de évente legalább négy ülést tart.

 

A Fejlesztési Tanács szavazati joggal rendelkező tagjai

 

Balotaszállás    Huszta István  polgármester
Harkakötöny      Brassó Imre Albert  polgármester
Kelebia               Maczkó József polgármester
Kiskunhalas       Gyovai István  polgármester
Kisszállás          Kispál István polgármester
Kunfehértó         Kovács Erzsébet polgármester asszony
Pirtó                     Nagy Ferenc polgármester
Tompa                 Dr. Homoki-Szabó Róbert  polgármester
Zsana                    Visnyei Miklós polgármester

 

     

   

 

A Fejlesztési Tanács tanácskozási joggal rendelkező tagjai

- a gazdasági kamaráknak a kistérségben működő egy-egy képviselője,

- a megyei területfejlesztési tanács képviselője,

- a megyei munkaügyi tanácsba delegálási joggal rendelkező munkaadói és munkavállalói szervezetek egy-egy a Társulás működési területén illetékes képviselője,

- az iparosok és kiskereskedők országos szakmai érdekvédelmi szervezeteinek egy a Társulás működési területén illetékes  képviselője,

- a társadalmi szervezetek fóruma által delegált civil szervezetek egy képviselője

- a megyei közigazgatási hivatal képviselője

- a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságának képviselője,

- az őket érintő napirendek tárgyalásán tanácskozási joggal vesznek részt mindazon gazdasági, társadalmi és egyéb szervezetek képviselői, amelyeket a kistérségi fejlesztési tanács döntése közvetlenül érint vagy amelyeket (akit) az ülésen való részvételre felkérnek.

 

Konzultációs joggal rendelkeznek a Fejlesztési Tanács ülésén a kistérségben működő, mindazon bírósági nyilvántartásba vett országos társadalmi szervezetek, amelyek a területfejlesztést érintő kérdések megtárgyalására fórumot hoznak létre, és a társulásnál jelzik együttműködési szándékukat. Az egyeztető fórum véleményét az ülésen az adott napirend tárgyalásakor ismertetni kell.

 

 

A Fejlesztési Tanács szakmai munkaszervezetének feladatait a Halasi Kistérség Humán Szolgáltató Intézménye látja el.

 

 

A Fejlesztési Tanács működésének alapja a munkaterv. Az elnök a munkaterv tervezetének elkészítésekor javaslatot kér a konzultációs joggal rendelkező szervektől és személyektől.

 


Letölhető dokumentumok

  

Határozatok Tára  2011   Letöltés
Jegyzőkönyvek 2011

Letöltés

Határozatok Tára  2010 

Letöltés

Jegyzőkönyvek 2010

Letöltés

Határozatok Tára  2009 

Letöltés

Jegyzőkönyvek 2009

Letöltés

Határozatok Tára  2004-2008

Letöltés