Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra 2024. június 14. | Ma Vazul napja van.

Pályázati felhívás - Intézményvezető (magasabb vezető)

03
11
2020

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  pályázatot hirdet Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ (6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.) Intézményvezető (magasabb vezető)  munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig, 2021. február 1.-től 2026. január 31.-ig szól. 

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Nyúl utca 5-7. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jogszabályokban meghatározott magasabb vezetői feladatok ellátása, valamint az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok (étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek otthona, időskorúak gondozóháza, idősek nappali ellátása, fogyatékosok nappali ellátása, fogyatékos személyek otthona, szociális foglalkoztatás, támogató szolgáltatás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, családok átmeneti otthona, hajléktalan személyek átmeneti szállása, hajléktalanok nappali ellátása, éjjeli menedékhelye, tanyagondnoki szolgálat) magas színvonalon történő ellátásának szervezése, az intézmény törvényes működésének biztosítása, a szakmai munka irányítása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói jogok gyakorlása. 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) kapcsolódó rendeletek az irányadók.                

Pályázati feltételek:

Főiskola, 

B kategóriás jogosítvány, 

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, 

a Kjt. 20. § (2) d) szerinti állam elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, 

büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság 

az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti szakirányú felsőfokú végzettség, és/vagy a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletében előírt felsőfokú szociális szakképzettség, és 

legalább 5 év felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, illetve a szociális ellátás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

szakirányú egyetemi végzettség, 

vezetői gyakorlat, 

pénzügyi vagy gazdálkodási ismeretek, 

felhasználói szintű számítógépes ismeret, 

idegen nyelvek ismerete, 

szociális szakvizsga, 

civil szervezetekkel való kapcsolat, 

egyházi szervezetekkel való kapcsolat, 

pályázati projektek megtervezésében és lebonyolításában szerzett tapasztalat, 

intézményi átszervezések megtervezésében és végrehajtásában szerzett tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

szakmai önéletrajz, 

az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel. 

az álláshely betöltéséhez szükséges végzettségek, szakképesítések meglétét igazoló okiratok másolatát, azzal, hogy legalább a pályázat benyújtásával egyidejűleg a végzettséget tanúsító okiratok eredeti példányait köteles bemutatni a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Titkárságán, 

30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, 

eddigi munkaviszonyokról, szakmai gyakorlatról szóló igazolások, 

a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a Társulási Tanács zárt vagy nyílt ülésen tárgyalja, 

pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, 

a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a magasabb vezető beosztásával a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. §-ában és 43/A. §-ában meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn, 

a pályázó nyilatkozatát arról, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn, 

pályázó nyilatkozatát arról, hogy teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részvevők ismerhetik meg. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. február 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 2. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Rékasi Cecília nyújt, a 06 77/523-139 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/1352-1/2020, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető (magasabb vezető). 

Személyesen: Fülöp Róbert, Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot zárt borítékban, (összefűzve), postán vagy személyesen, 3 példányban papíron, és egy példányban elektronikusan „Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázat” megjelöléssel kell benyújtani a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás elnökéhez (Fülöp Róbert, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 7. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázati kiírás további közzétételének helyei: Balotaszállás Község Önkormányzat honlapja és hirdetőtáblája; Harkakötöny Község Önkormányzat honlapja és hirdetőtáblája; Kelebia Község Önkormányzat honlapja és hirdetőtáblája; Kiskunhalas Város Önkormányzat honlapja és hirdetőtáblája; Kisszállás Község Önkormányzat honlapja és hirdetőtáblája; Kunfehértó Község Önkormányzat honlapja és hirdetőtáblája; Tompa Város Önkormányzat honlapja és hirdetőtáblája; Pirtó Község Önkormányzat honlapja és hirdetőtáblája; Zsana Község Önkormányzat honlapja és hirdetőtáblája 

Hol vagyok? Hírek