.:: HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ::. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                       
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Köztársaság utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
-Társulás alapító okiratában meghatározott feladatok bonyolítása - Társulás fenntartásában lévő intézményhálózat műszaki állapotának felmérése, felújítási-beruházási ütemterv felülvizsgálata, hatósági engedélyeztetések lebonyolítása, kivitelezési munkálatok szakmai felügyelete - Pályázati források folyamatos figyelése, nyomon követése, a Társulás pályázataival kapcsolatos szakmai adatlapok, pályázatrészek elkészítése, megvalósítás szakmai koordinálása - Folyamatos kapcsolattartás, együttműködés a települési önkormányzatokkal, a Társulás által alapított szociális intézménnyel, szakhatóságokkal, fejlesztési forrást nyújtó szervekkel.


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       

Pályázati feltételek:
- Főiskola, építészmérnöki, építőmérnöki, vagy településmérnöki szakképzettség, illetve aki ezekkel egyenértékűnek elismert végzettséggel rendelkezik, 
- végzettség szerinti - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- B kategóriás jogosítvány,
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- cselekvőképesség
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Egyetem,
- államháztartási, építéshatósági vagy területfejlesztési területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:
- Kiváló szintű precíz munkavégzés,
- Kiváló szintű probléma megoldási készség,
- Kiváló szintű csapatmunkában való aktív részvétel,
- Jó szintű ügyféközpontú gondolkodás,
- Jó szintű kommunikációs képesség,
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz
- motivációs levél
- az álláshely betöltéséhez szükséges képesítések meglétét igazoló okiratok másolata
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylés megindítását igazoló dokumentumok másolata
 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 5.
 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csernák Lajos nyújt, a 77/523-153 -os telefonszámon.
 

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Halasi Kistérség Humán Szolgáltató Intézménye címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Köztársaság utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 51/2011. , valamint a munkakör megnevezését: területfejlesztési ügyintéző.
- Személyesen: Csernák Lajos, Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Köztársaság utca 1. .
 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot zárt borítékban (összefűzve), postán vagy személyesen, 1 példányban kell benyújtani. A határidőn túl érkezett pályázatokat a munkáltató érvénytelennek nyilvánítja. A beérkezett pályázatokról az intézményvezető dönt.
 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 9.
 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.halasregio.hu - 2011. augusztus 17.
-  Halasi Tükör - 2011. augusztus 17.
 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.halasregio.hu honlapon szerezhet.
 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

vissza