Általános közzétételi lista

Fejlesztés folyamatban!


/A 2005. évi XC. tv. 1. számú mellékletében foglalt tagolás szerint/
 

I. Szervezeti, személyzeti adatok


1. "A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei"

HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS


2. "A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai"

Szervezeti felépítés

3. "A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

Lásd: HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

4. "A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend"

5. "Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége"

6. "A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai"

7. "A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazálkodó szervezet (Ptk. 685. § c) pont) neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke"

8. "A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai"

8/A. "A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége"

9. "A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve"

10. "A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. ponban meghatározott adatai"

Lásd: HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS